Smlouva o spoluvlastnictví králíka

 

Smlouva o spolumajitelství

(samec)

 

1. Smluvní strany

 

Chovatel a 1.spolumajitel:

Chovatelská stanice Golden Kids

Lada Šípová-Krejčová, Sokolohradská 1043, 583 01 Chotěboř

Datum narození: 2.2.1966

a

2. spolumajitel:

……………………….……………………………………………………………………………………………….

…………………………………….………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….………………………….………………………………

  

2. Předmět smlouvy

Králík z chovu chovatelské stanice Golden Kids jménem:……………………………….………………..

Registrační značky: ………………………………………………………………………….

Cena králíka: ……………………………

Cena spolumajitelství: ………………….   

 

3. Důvod uzavření smlouvy

Králík, který je předmětem této smlouvy bude umístěn u druhého spolumajitele s výslovným souhlasem obou smluvených stran.

2.spolumajitel se bude o králíka starat, což zahrnuje:

a) denní starostlivost, krmení a fyzické umístění

b) veterinární ošetření

c) přihlašování na soutěže v králičím hopu či jiné akce a hrazení veškerých nákladů s tím spojených

Oba spolumajitelé se dohodli, že:

a) Králík bude připouštěn (krytí samic) pouze v chovech obou spolumajitelů. Druhý spolumajitel se zavazuje umožnit zapuštění samičky prvnímu spolumajiteli.

b) Pokud by byl zájem o krytí v jiných chovech, než v chovech spolumajitelů, musí být vyjádřen souhlas obou spolumajitelů s tímto krytím a to písemnou formou. V případě porušení této dohody druhým spolumajitelem, zavazuje se druhý spolumajitel uhradit prvnímu spolumajiteli smluvní pokutu v hodnotě 5.000,-Kč.

c) Případný zisk z krycích poplatků se dělí na polovinu mezi oba spolumajitele. 

d) Druhý spolumajitel se zavazuje neprodat předmět této smlouvy třetí osobě bez písemného svolení prvního spolumajitele. V případě, že nebude již chtít být druhým spolumajitelem králíka (a to z jakéhokoliv důvodu), musí králíka nejprve nabídnout k odkupu (předkupní právo) prvnímu spolumajiteli a to za cenu spolumajitelství. V případě porušení této dohody, se druhý spolumajitel zavazuje uhradit smluvní pokutu 5.000,-Kč.

V případě, že první spolumajitel nebude mít o zpětný odkup králíka zájem a vyjádří toto písemnou formou, pozbývá tato smlouva platnosti a králík se plně stává majetkem druhého spolumajitele.   

e) Jakékoliv změny v rámci této smlouvy a související s touto smlouvou budou bezpodmínečně dohodnuté předem a v rámci dohody potvrzené písemně.

f) Druhý spolumajitel umožní prvnímu spolumajiteli přístup k předmětu smlouvy. V případě, že by první spolumajitel shledal vážné nedostatky ve výživě či ošetření králíka (předmětu smlouvy), je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit a králíka druhému spolumajiteli odebrat a to bez jakéhokoliv finančního vyrovnání.   

  

4. Platnost smlouvy

Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou, na základě dohody ve smyslu Smlouvy o spolumajitelství. 

Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, které se podpisem zavazují dodržovat všechny body stanovené touto smlouvou a plně s ní souhlasí.

 

Tato smlouva o dohodě byla vyhotovena ve dvou originálech a má dvě strany, přičemž každá smluvená strana obdrží jeden originál.

 

Smlouva pozbývá platnosti v případě, že:

  1. Oba spolumajitelé písemně společně vyjádří své rozhodnutí ukončit smlouvu dohodou.
  2. Druhý spolumajitel již nebude chtít králíka vlastnit a nabídne jej k odkupu prvnímu spolumajiteli.
  3. První spolumajitel shledá vážné nedostatky v péči o předmět smlouvy (králíka) a rozhodne se jej druhému spolumajiteli odebrat.
  4. Úmrtím předmětu smlouvy (doklad od veterinárního lékaře).

Obě smluvní strany svými podpisy potvrzují souhlas se zněním této smlouvy. Souhlasí a podepisují ji dobrovolně a bez nátlaku.  A svými podpisy se zavazují k jejímu zdárnému plnění.

  

                                            Dne ……………..…………… v Chotěboři 

 

 Lada Šípová-Krejčová                                                     …………………………………..

        Podpis:                                                                                            Podpis:

 

 

 

 

 

Smlouva o spolumajitelství

(samice)

 

1. Smluvní strany

 

Chovatel a 1.spolumajitel:

Chovatelská stanice Golden Kids

Lada Šípová-Krejčová, Sokolohradská 1043, 583 01 Chotěboř

Datum narození: 2.2.1966

a

2. spolumajitel:

……………………….……………………………………………………………………………………………….

…………………………………….………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….………………………….………………………………

  

2. Předmět smlouvy

Králík z chovu chovatelské stanice Golden Kids jménem:……………………………….………………..

Registrační značky: ………………………………………………………………………….

Cena králíka: ……………………………

Cena spolumajitelství: ………………….   

 

3. Důvod uzavření smlouvy

Králík, který je předmětem této smlouvy bude umístěn u druhého spolumajitele s výslovným souhlasem obou smluvených stran.

2.spolumajitel se bude o králíka starat, což zahrnuje:

a) denní starostlivost, krmení a fyzické umístění

b) veterinární ošetření

c) přihlašování na soutěže v králičím hopu či jiné akce a hrazení veškerých nákladů s tím spojených

Oba spolumajitelé se dohodli, že:

a) Králička bude odchovávat mláďata pouze v chovech obou spolumajitelů. Druhý spolumajitel se zavazuje zapůjčit kdykoliv samičku prvnímu spolumajiteli. Po odchování mladých se samička vrací zpět druhému spolumajiteli.

b) V případě porušení této dohody druhým spolumajitelem (zapůjčení samičky do jiného chovu), zavazuje se druhý spolumajitel uhradit prvnímu spolumajiteli smluvní pokutu v hodnotě 5.000,-Kč.

c) Případný zisk z prodeje mláďat zůstává u spolumajitele, v jehož chovatelské stanici samička porodila. 

d) Druhý spolumajitel se zavazuje neprodat předmět této smlouvy třetí osobě bez písemného svolení prvního spolumajitele. V případě, že nebude již chtít být druhým spolumajitelem králíka (a to z jakéhokoliv důvodu), musí králíka nejprve nabídnout k odkupu (předkupní právo) prvnímu spolumajiteli a to za cenu spolumajitelství. V případě porušení této dohody, se druhý spolumajitel zavazuje uhradit smluvní pokutu 5.000,-Kč.

V případě, že první spolumajitel nebude mít o zpětný odkup králíka zájem a vyjádří toto písemnou formou, pozbývá tato smlouva platnosti a králík se plně stává majetkem druhého spolumajitele.   

e) Jakékoliv změny v rámci této smlouvy a související s touto smlouvou budou bezpodmínečně dohodnuté předem a v rámci dohody potvrzené písemně.

f) Druhý spolumajitel umožní prvnímu spolumajiteli přístup k předmětu smlouvy. V případě, že by první spolumajitel shledal vážné nedostatky ve výživě či ošetření králíka (předmětu smlouvy), je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit a králíka druhému spolumajiteli odebrat a to bez jakéhokoliv finančního vyrovnání.   

  

4. Platnost smlouvy

Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou, na základě dohody ve smyslu Smlouvy o spolumajitelství. 

Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, které se podpisem zavazují dodržovat všechny body stanovené touto smlouvou a plně s ní souhlasí.

 

Tato smlouva o dohodě byla vyhotovena ve dvou originálech a má dvě strany, přičemž každá smluvená strana obdrží jeden originál.

 

Smlouva pozbývá platnosti v případě, že:

  1. Oba spolumajitelé písemně vyjádří své rozhodnutí ukončit smlouvu dohodou.
  2. Druhý spolumajitel již nebude chtít králíka vlastnit a nabídne jej k odkupu prvnímu spolumajiteli.
  3. První spolumajitel shledá vážné nedostatky v péči o předmět smlouvy (králíka) a rozhodne se jej druhému spolumajiteli odebrat.
  4. Úmrtím předmětu smlouvy (doklad od veterinárního lékaře).

Obě smluvní strany svými podpisy potvrzují souhlas se zněním této smlouvy. Souhlasí a podepisují ji dobrovolně a bez nátlaku.  A svými podpisy se zavazují k jejímu zdárnému plnění.

  

                                            Dne ……………..…………… v Chotěboři 

 

 Lada Šípová-Krejčová                                                     …………………………………..

        Podpis:                                                                                            Podpis: