Smlouva o spolumajitelství
 

1. Smluvní strany

Chovatel a 1.spolumajitel:
Chovatelská stanice Golden Kids
Lada Šípová-Krejčová, Sokolohradská 1043, 583 01 Chotěboř
Datum narození: 2.2.1966
a
2. spolumajitel:
……………………….……………………………………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….………………………….………………………………
 
2. Předmět smlouvy
Králík z chovu chovatelské stanice Golden Kids jménem:……………………………….………………..
Registrační značky: ………………………………………………………………………….
Cena králíka: ……………………………
Cena spolumajitelství: ………………….  

3. Důvod uzavření smlouvy
Králík, který je předmětem této smlouvy bude umístěn u druhého spolumajitele s výslovným souhlasem obou smluvených stran.
2.spolumajitel se bude o králíka starat, což zahrnuje:
a) denní starostlivost, krmení a fyzické umístění
b) veterinární ošetření
c) přihlašování na soutěže v králičím hopu či jiné akce a hrazení veškerých nákladů s tím spojených
Oba spolumajitelé se dohodli, že:
a) Králík bude připouštěn (krytí samic) pouze v chovech obou spolumajitelů. Druhý spolumajitel se zavazuje umožnit kdykoliv zapuštění samičky prvnímu spolumajiteli.
b) Pokud by byl zájem o krytí v jiných chovech, než v chovech spolumajitelů, musí být vyjádřen souhlas obou spolumajitelů s tímto krytím a to písemnou formou. V případě porušení této dohody druhým spolumajitelem, zavazuje se druhý spolumajitel uhradit prvnímu spolumajiteli smluvní pokutu v hodnotě 5.000,-Kč.
c) Případný zisk z krycích poplatků se dělí na polovinu mezi oba spolumajitele.
d) Druhý spolumajitel se zavazuje neprodat předmět této smlouvy třetí osobě bez písemného svolení prvního spolumajitele. V případě, že nebude již chtít být druhým spolumajitelem králíka (a to z jakéhokoliv důvodu), musí králíka nejprve nabídnout k odkupu (předkupní právo) prvnímu spolumajiteli a to za cenu spolumajitelství. V případě porušení této dohody, se druhý spolumajitel zavazuje uhradit smluvní pokutu 5.000,-Kč.
V případě, že první spolumajitel nebude mít o zpětný odkup králíka zájem a vyjádří toto písemnou formou, pozbývá tato smlouva platnosti a králík se plně stává majetkem druhého spolumajitele.   
e) Jakékoliv změny v rámci této smlouvy a související s touto smlouvou budou bezpodmínečně dohodnuté předem a v rámci dohody potvrzené písemně.
f) Druhý spolumajitel umožní prvnímu spolumajiteli přístup k předmětu smlouvy. V případě, že by první spolumajitel shledal vážné nedostatky ve výživě či ošetření králíka (předmětu smlouvy), je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit a králíka druhému spolumajiteli odebrat a to bez jakéhokoliv finančního vyrovnání.  
 
4. Platnost smlouvy
Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou, na základě dohody ve smyslu Smlouvy o spolumajitelství. 
Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, které se podpisem zavazují dodržovat všechny body stanovené touto smlouvou a plně s ní souhlasí.

Tato smlouva o dohodě byla vyhotovena ve dvou originálech a má dvě strany, přičemž každá smluvená strana obdrží jeden originál.

Smlouva pozbývá platnosti v případě, že:
a) Oba spolumajitelé písemně vyjádří své rozhodnutí ukončit smlouvu dohodou.
b) Druhý spolumajitel již nebude chtít králíka vlastnit a nabídne jej k odkupu prvnímu spolumajiteli.
c) První spolumajitel shledá vážné nedostatky v péči o předmět smlouvy (králíka) a rozhodne se jej druhému spolumajiteli odebrat.
d) Úmrtím předmětu smlouvy.
Obě smluvní strany svými podpisy potvrzují souhlas se zněním této smlouvy. Souhlasí a podepisují ji dobrovolně a bez nátlaku.  A svými podpisy se zavazují k jejímu zdárnému plnění.
 
                                            Dne ……………..…………… v Chotěboři 

Lada Šípová-Krejčová                                                     …………………………………..
        Podpis:                                                                                            Podpis: